Naše služby

Architektonické studie

Architektonická studie řeší celkový vzhled objektu včetně dispozičního uspořádání přímo na míru dle představ a požadavků zákazníka. Po jejím odsouhlasení je dále podkladem pro vypracování dalšího stupně projektové dokumentace potřebné k realizaci záměru.

Se zákazníkem projednáme základní požadavky jeho záměru, vypracujeme komplexní analýzu zakázky a najdeme optimální řešení s ohledem na ekonomické, ekologické, estetické a další požadované aspekty stavby. Seznámíme se s místem stavby a jeho okolím a prověříme vhodnost území pro sledovaný účel. Po upřesnění požadavků investora vypracujeme studii stavby. Pomocí specializovaných softwarů dokážeme vytvořit fotorealistické 3D vizualizace exteriéru i interiéru plánované stavby, které jsou názorným zhmotněním představ zákazníka. Zajišťujeme jednání k zamýšlenému dílu s dotčenými orgány a osobami. Výstupem je komplexní architektonická studie připravená k projednání a odsouhlasení klientem.

Stavební projekty

Naše projektová kancelář zpracovává projektové dokumentace v jednotlivých stupních pro územní a stavební řízení včetně zajištění potřebných povolení ze strany úřadů.

Všechny projekty jsou realizovány prostřednictvím výpočetní techniky vybavené programy CAD a jiného specializovaného software. Použitím dnešních moderních technologií se výrazně snižuje čas na zpracování celé dokumentace a v případě zásahů do již zpracovaného projektu lze pružně reagovat na požadované změny.

Zajistíme:

  • vydání územního souhlasu, územního rozhodnutí, ohlášení, stavebního povolení (včetně zajištění potřebných dokladů)
  • návrhy zateplení bytových i nebytových objektů včetně barevného řešení fasády ve variantách
  • zpracování průkazů energetické náročnosti budov, tepelně technické výpočty
  • návrhy protiradonových opatření
  • inženýrskou činnost ve výstavbě

Průkazy energetické náročnosti budov, Energetické štítky obálky budovy

Průkaz energetické náročnosti budovy slouží pro jednoduché a jasné zhodnocení daného objektu z hlediska spotřeby všech energií, které do budovy vstupují. Průkaz slouží investorům k ekonomickému posouzení budoucího provozu novostaveb, majitelům stávajících budov k vyhodnocení plánovaných stavebních úprav, tak i případným zájemcům o koupi nemovitostí nebo realitním kancelářím.

Průkaz energetické náročnosti budovy je podle novely energetického zákona 177/2006 Sb.) od 1. 1. 2009 povinnou součástí dokumentace při:

  • výstavbě nových budov
  • větších změnách dokončených budov s podlahovou plochou nad 1000 m2 (např. při výměně oken, zateplení či rekonstrukci zdroje)
  • prodeji nebo nájmu těchto budov nebo jejich částí

Energetický štítek obálky budovy přehledně hodnotí technické parametry prostupu tepla ochlazovaných konstrukcí.

Znalecké posudky

Naše projektová kancelář nabízí zpracování znaleckých posudků o administrativní ceně nemovitostí a odhady obvyklých cen staveb, venkovních úprav, bytů, nebytových prostor, pozemků, rybníků a vodních nádrží, trvalých porostů.

Pro účely:

  • převod nemovitostí - podklad pro soupis kupních smluv, da