Naše služby

poskytujeme převážně v regionech Klatovy, Sušice, Horažďovice, Domažlice a okolí.

Architektonické studie

Architektonická studie řeší celkový vzhled objektu včetně dispozičního uspořádání přímo na míru dle představ a požadavků zákazníka. Po jejím odsouhlasení je dále podkladem pro vypracování dalšího stupně projektové dokumentace potřebné k realizaci záměru.

Se zákazníkem projednáme základní požadavky jeho záměru, vypracujeme komplexní analýzu zakázky a najdeme optimální řešení s ohledem na ekonomické, ekologické, estetické a další požadované aspekty stavby. Seznámíme se s místem stavby a jeho okolím a prověříme vhodnost území pro sledovaný účel. Po upřesnění požadavků investora vypracujeme studii stavby. Pomocí specializovaných softwarů dokážeme vytvořit fotorealistické 3D vizualizace exteriéru i interiéru plánované stavby, které jsou názorným zhmotněním představ zákazníka. Zajišťujeme jednání k zamýšlenému dílu s dotčenými orgány a osobami. Výstupem je komplexní architektonická studie připravená k projednání a odsouhlasení klientem.

Stavební projekty

Naše projektová kancelář zpracovává projektové dokumentace v jednotlivých stupních pro územní a stavební řízení včetně zajištění potřebných povolení ze strany úřadů.

Všechny projekty jsou realizovány prostřednictvím výpočetní techniky vybavené programy CAD a jiného specializovaného software. Použitím dnešních moderních technologií se výrazně snižuje čas na zpracování celé dokumentace a v případě zásahů do již zpracovaného projektu lze pružně reagovat na požadované změny.

Zajistíme:

 • vydání územního souhlasu, územního rozhodnutí, ohlášení, stavebního povolení (včetně zajištění potřebných dokladů)
 • návrhy zateplení bytových i nebytových objektů včetně barevného řešení fasády ve variantách
 • zpracování průkazů energetické náročnosti budov, tepelně technické výpočty
 • návrhy protiradonových opatření
 • inženýrskou činnost ve výstavbě

Průkazy energetické náročnosti budov, Energetické štítky obálky budovy

Průkaz energetické náročnosti budovy - PENB, někdy nesprávně označovaný jako energetický štítek, slouží pro jednoduché a jasné zhodnocení daného objektu z hlediska spotřeby všech energií, které do budovy vstupují. PENB slouží investorům k ekonomickému posouzení budoucího provozu novostaveb, majitelům stávajících budov k vyhodnocení plánovaných stavebních úprav, tak i případným zájemcům o koupi nemovitostí nebo realitním kancelářím.

Průkaz energetické náročnosti budovy je podle zákona 406/2000 Sb. o hospodaření energií v platném znění, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov povinnou součástí dokumentace při:

 • výstavbě nových budov
 • větších změnách dokončených budov, pokud se zasahuje do více jak 25% obálky budovy
 • prodeji nebo pronájmu budovy nebo jejich částí
 • u budovy užívané orgánem veřejné moci s celkovou energeticky vztažnou plochou větší než 250 m2.

Energetický štítek obálky budovy přehledně hodnotí technické parametry prostupu tepla ochlazovaných konstrukcí.

Nová zelená úsporám, kotlíková dotace

Zpracováváme projekty - odborné posudky (projektovou dokumentaci, energetické hodnocení) pro potřeby NZÚ pro všechny oblasti podpory:

 • oblast podpory A - rekonstrukce rodinných domů: zateplení a výměna oken rodinných domů, instalace stínící techniky, zelené střechy
 • oblast podpory B – výstavba novostavby - pasivní dům, nízkoenergetický dům, dům s téměř nulovou spotřebou energie
 • oblast podpory C – efektivní využití energie - výměna stávajících neekologických zdrojů (tepelné čerpadlo, kotel na biomasu – peletky, plynový kondenzační kotel apod.); využití obnovitelných zdrojů energie – FVE (fotovoltaika), solární kolektory, tepelné čerpadlo, nucené větrání - rekuperace

Modrá úsporám – dotace Dešťovka

Zpracováváme projekty - odborné posudky pro potřeby vyřízení dotace Modrá úsporám – Dešťovka v oblastech podpory:

 • Akumulace srážkové vody pro zálivku zahrady
 • Akumulace srážové vody pro splachování WC a zálivku zahrady
 • Využití přečištěné odpadní vody s nožným využitím srážkové vody

Termovize

Provádíme termovizní měření pomocí zařízení – temokamera od společnosti FLIR.

Oceňování nemovitostí

Znalecké posudky, odhady obvyklé ceny a tržní hodnoty

zpracováváme pro účely:

 • převodu vlastnictví nemovitosti
 • vkladu nemovité věci do majetku společnosti
 • vypořádání spoluvlastnictví, společného jmění manželů, dědictví
 • dražby a exekuce
 • úvěrové řízení - bankovní sektor a finanční instituce

Hlukové studie

Zpracování akustické - hlukové studie vyžadují krajské hygienické stanice nebo stavební úřady při územním, stavebním či kolaudačním řízení na základě Zákona o ochraně veřejného zdraví č. 258/2000 Sb. Nejčastěji je vyžadována u instalace tepelných čerpadel typu vzduch-voda a při posuzování hluku z dopravy. Pro výpočty používáme specializovaný výpočetní SW Hluk+.

Akreditované měření

 • měření hluku v mimopracovním prostředí (měření v chráněném venkovním a vnitřním prostoru staveb)
 • měření hluku a vibrací v pracovním prostředí (včetně návrhu na zařazení pracovníků do kategorií)
 • měření parametrů stavební akustiky (vzduchová a kročejová neprůzvučnost, doba dozvuku)
 • měření umělého osvětlení
 • měření denního osvětlení
 • krátkodobé i dlouhodobé monitoringy hluku

Technická měření

 • krátkodobé i dlouhodobé monitoringy hluku, vibrací (technické seismicity)